Regulamin zakupów

Informacja o Firmie

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.plastcolor.com.pl prowadzony jest przez PLASTCOLOR Wróblewscy spółka jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Pajkerta 9, NIP 542-020-42-84, REGON 050040650, KRS: 0000008920, e-mail: plastcolor@plastcolor.com.pl, nr telefonu +48 85 66 16 235.

 

Polityka prywatności

Klient, składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep niezbędnych danych w celu realizacji zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane przetwarzane będą zgodnie z regulaminem Sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Ochrona danych osobowych

Zmiany w związku z rozporządzeniem RODO

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez właściciela sklepu internetowego
 
firmę PLASTCOLOR spółka jawna, z którą skontaktować się można poprzez pocztę elektroniczną wysyłając email na adres
plastcolor@plastcolor.com.pl lub

pocztę tradycyjną na adres ul.Pajkerta 9, 15-617 Białystok ewentualnie telefonicznie 85 6616235 .

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości -podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO , uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników działalności gospodarczej firmy

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO

3. Odbiorcami Pani/pana danych osobowych mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT

b) podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne

c) przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy

d) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w przypadku zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich czynności wynikających z umów sprzedaży

b) w przypadku świadczenia Pani/Panu usług drogą elektroniczną wynikających z umów sprzedaży – przez czas świadczenia na rzecz Pani/Pana usług drogą elektroniczną

c) jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu do celów marketingowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Dane przetwarzane będą zgodnie z regulaminem Sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Ceny

 

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.plastcolor.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

 • cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów.

 

Zamówienia

 

 1. Sklep internetowy www.plastcolor.com.pl umożliwia Klientom:

 • składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość;

 • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.plastcolor.com.pl kierowane przez PLASTCOLOR Wróblewscy spółka jawna do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.plastcolor.com.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 4. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „w trakcie realizacji”.

 5. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 500 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

 

Dostawa

 

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.plastcolor.com.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DHL Express (Poland) sp. z o.o.

 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki);

 • w wyjątkowych sytuacjach z racji na dużą ilość produktów (kształt,rozmiar i kolor), czas potrzebny na uzupełnienie brakujących pozycji od producenta.

 1. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.

 2. Po otrzymaniu przesyłki klient winien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, PLASTCOLOR Wróblewscy spółka jawna zaleca sporządzić protokół szkodowy.

 

Sposoby płatności

 

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

 

 1. Przed wydaniem towaru klientowi:

 • przelew na rachunek bankowy PLASTCOLOR Wróblewscy spółka jawna.

 1. W momencie odbioru towaru:

 • gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu PLASTCOLOR Wróblewscy spółka jawna;

 • gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.
  poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy
  sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
  dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
  przed upływem terminu.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym.
  Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko, co otrzymał (towar+oryginał paragonu fiskalnego w przypadku sprzedaży detalicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2013r w sprawie kas rejestrujących).

 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrot produktu możliwy jest również osobiście w siedzibie sklepu PLASTCOLOR.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
 7. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna / sprzedaży uważa się za niezawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

 8. PLASTCOLOR Wróblewscy spółka jawna nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za
  wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
  przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
  którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
  jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
  lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
  względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
  rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie
  może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań
  na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
  w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca
  świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał,
  lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
  naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
  konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
  prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12.o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
  umowy.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego plastcolor.com.pl

 

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa PLASTCOLOR Wróblewscy spółka jawna Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;

 3. Zwracany towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny.

 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię faktury sprzedaży lub oryginał paragonu fiskalnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących.

 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

 • dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika DHL Express (Poland) Sp. z o.o.;

 • w przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru;

 • po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt PLASTCOLOR Wróblewscy spółka jawna, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

 

Zwroty

 

 1. Kontakt z serwisem:

   

PLASTCOLOR Wróblewscy spółka jawna
plastcolor@plastcolor.com.pl
tel. +48 85 66 16 235.

Postanowienia końcowe

 

 1. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 2. Korzystanie ze sklepu internetowego www.plastcolor.com.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies;

 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.plastcolor.com.pl.

 2. Regulamin Sklepu Internetowego PLASTCOLOR Wróblewscy spółka jawna nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl